fbpx

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Bedrijfsomschrijving

#METZNALLENmediteren is 30 daags online meditatie programma en is onderdeel van #METZNALLEN.

#METZNALLEN valt onder Gwen Productions BV en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 75676346.

Definities

 1. #METZNALLEN, gevestigd te Den Bosch onder KvK nr: 75676346.
 2. Deelnemer: degene met wie #METZNALLEN een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: #METZNALLEN en deelnemer.
 4. Consument: een deelnemer die tevens een individu is en als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens #METZNALLEN.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar gegevens te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Prijzen

 1. Alle prijzen die #METZNALLEN hanteert zijn in euro’s, zijn incl. btw.
 2. Alle prijzen die #METZNALLEN hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan #METZNALLEN ten alle tijden wijzigen.

Duur en beëindiging

 1. De duur van het meditatie programma zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen deelnemer en #METZNALLEN, is 30 dagen.
 2. Als de deelnemer eenmaal is ingeschreven voor deelname, kan deze deelname niet vroegtijdig beëindigd worden. De deelnemer dient het gehele programma te doorlopen.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens het meditatie programma.

Aansprakelijkheid

 1. #METZNALLEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Gwen van Poorten draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches