Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN #METZNALLEN


Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Als je gebruik maakt van het Platform dan aanvaard jij dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die jij met #METZNALLEN aangaat.

1.2. #METZNALLEN wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3. #METZNALLEN heeft het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ben je het niet eens met de wijzigingen? Dan kun je dit binnen 14 dagen nan en  kennisgeving laten weten via info@metznallen.nl zodat de oorspronkelijke overeengekomen voorwaarden van kracht blijven. Laat je niets binnen die termijn weten? Dan geldt dat jij akkoord bent gegaan met de toepasselijkheid van de herziene algemene voorwaarden.

1.4. Het kopen van producten en/of Diensten via het Platform is alleen toegestaan voor meerderjarigen. Laat je ouder of voogd een bestelling namens jou plaatsen als je nog niet meerderjarig bent. Door producten en/of diensten via het Platform te kopen verklaar jij meerderjarig te zijn.

#METZNALLENmediteren is 30 daags online meditatie programma en is onderdeel van #METZNALLEN.

#METZNALLENdeclub is een abbonementsvorm op het externe platform Huddle en onderdeel van #METZNALLEN.

#METZNALLEN valt onder Gwen Productions BV en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 75676346.


Definities

  • #METZNALLEN, gevestigd te Den Bosch onder KvK nr: 75676346.
  • Deelnemer: degene met wie #METZNALLEN een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: #METZNALLEN en deelnemer.
  • Consument: een deelnemer die tevens een individu is en als privépersoon handelt.


Artikel 2 – Overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand als jij overgaat tot aankoop van producten en/of Diensten van #METZNALLEN. In dat geval ontvang je van #METZNALLEN een orderbevestiging op het door jou opgegeven e-mailadres.

2.2. Aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op het Platform en zolang de voorraad strekt.

2.3. #METZNALLEN is te allen tijde bevoegd om kennelijke verschrijvingen in een overeenkomst/orderbevestiging bindend te corrigeren.

2.4. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, toeleveranciers of anderszins kunnen door #METZNALLEN in rekening worden gebracht.

2.5. Voor de aankoop van producten en/of Diensten dien je een profiel aan te maken op het Platform. Wil jij jouw profiel op het Platform (na aankoop van een product en/of Dienst) verwijderen? Laat dit dan aan weten via info@metznallen.nl

2.6. #METZNALLEN is te allen tijde bevoegd om jouw profiel op het Platform (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag. 


Artikel 3 – Betaling

3.1. Bestellingen moeten vooraf worden betaald door middel van één van de digitale betaalmethoden (SEPA-incasso, iDEAL en Creditcard). Wanneer jij een Membership aangaat en/of gebruik maakt van #METZNALLENdeclub, dan is betaling alleen mogelijk via automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt dan door She Flore maandelijks vooraf geïncasseerd rond de maandwisseling. Zorg daarom altijd dat er voldoende saldo op je rekening staat. 

3.2. Wanneer jij een betaling van een SEPA-incasso storneert of #METZNALLEN kan het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet incasseren, dan komt je betalingsverplichting niet te vervallen. Naast het verschuldigde bedrag ben je dan ook storneringskosten ten bedrage van maximaal EUR 10,- per keer verschuldigd.

3.3. Wanneer jij het verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn (volledig) betaalt, dan zal #METZNALLEN je een betalingsherinnering versturen waarin jou de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Mocht je niet binnen die termijn overgaan tot betaling, dan ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.4. Wanneer je na aanmaning in gebreke blijft met betaling, dan zal #METZNALLEN overgaan tot gerechtelijke invordering. In dat geval ben je naast de verschuldigde hoofdsom en rente, ook gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder de incassokosten van ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 40.

3.5. Betaling van openstaande bedragen strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de wettelijke (handels)rente en tenslotte op de hoofdsom.

3.6. Je bent niet bevoegd om de aan #METZNALLEN verschuldigde bedragen op te schorten en/of deze te verrekenen, op welke grond dan ook.

3.7. #METZNALLEN is bevoegd om haar prestatie op te schorten en/of de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als jij niet voldoet aan jouw betalingsverplichting.


Artikel 4 – Annulering

4.1. Heb je een product besteld, maar heb je spijt van je aankoop? Dan mag je binnen 14 dagen na ontvangst van het product de bestelling annuleren. Ook Diensten van #METZNALLEN mag je binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging van #METZNALLEN annuleren. Je kan het product annuleren door te mailen naar info@metznallen.nl.

4.2. Heb je wel al gebruik gemaakt van de Diensten van #METZNALLENdeclub? Dan ben je aan #METZNALLEN slechts het bedrag verschuldigd dat je aan Diensten hebt gebruikt. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op het door jou betaalde bedrag.


Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten en privacy

5.1. #METZNALLEN is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en alle Content die door jou of door #METZNALLEN op het Platform wordt geplaatst. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van #METZNALLEN mag jij daarom nooit (onderdelen van) het Platform en/of de Content kopiëren en/of openbaar maken.

5.2. Maak jij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van #METZNALLEN? Dan maakt #METZNALLEN aanspraak op een direct opeisbare boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van EUR 10.000,-. #METZNALLEN kan naast de boete ook nog een schadevergoeding vorderen.

5.3. Alle gegevens die jij aan #METZNALLEN verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld. Voor een volledig overzicht van de wijze waarop #METZNALLEN omgaat met jouw privacy zie ons privacybeleid.


Artikel 6 – Member #METZNALLENdeclub

6.1. Ben je lid van #METZNALLENdeclub? Dan heb je tegen betaling recht op toegang tot het Platform van #METZNALLENdeclub. Jouw Membership is gekoppeld aan jouw profiel op het Platform.

6.2. Een Membership sluit je af voor de periode van één jaar. Na één jaar wordt jouw Membership automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

6.3. Betaling van jouw Membership is alleen mogelijk via automatische incasso.

6.4. #METZNALLEN heeft het recht om prijswijzigingen door te voeren. Natuurlijk zal #METZNALLEN je hiervan op de hoogte brengen.

6.5. Wil jij jouw Membership opzeggen? Super jammer, maar dat kan natuurlijk. Jij kan je Membership zelf te allen tijde opzeggen via jouw profiel op het  Platform. Wanneer de opzegging verwerkt is ontvang je een e-mail ter bevestiging. Tijdens het eerste jaar van jouw Membership geldt wel een opzegtermijn van 3 maanden. Heb je een Membership voor onbepaalde tijd? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat altijd in vanaf de 1e van de volgende maand.

6.6. Als jij jouw Membership hebt opgezegd, dan blijft jouw Profiel op #METZNALLEN bestaan. 

6.7. Jouw Membership is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Dit betekent dat jouw toegangsgegevens tot het Platform van #METZNALLEN vertrouwelijk zijn en dat je deze niet mag delen met anderen. #METZNALLEN is te allen tijde bevoegd om jouw profiel en dus jouw Membership (tijdelijk) te blokkeren en/of te verwijderen bij (het vermoeden van) fraude of ander onrechtmatig gedrag.


Artikel 7 – Overige bepalingen

7.1. De rechtsverhouding tussen jou en #METZNALLEN wordt beheerst door Nederlands recht.

7.2. Mocht er ooit een geschil ontstaan tussen jou en #METZNALLEN, dan zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.

7.3. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden. #METZNALLEN en jij zullen dan samen overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij jullie zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht nemen.